Thursday, 22/10/2020 - 01:32|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành Tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV

(GLO)- Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020), công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh.

Ngay khi ra đời (ngày 3-2-1930), Đảng ta và Bác Hồ rất quan tâm và sớm thành lập cơ quan lãnh đạo công tác tư tưởng của Đảng, xem đây là chìa khóa bảo đảm cho sự lãnh đạo cách mạng thắng lợi. Trải qua các cuộc kháng chiến chống xâm lược, ngành Tuyên giáo của Đảng tiếp tục phát triển, có vai trò quan trọng trong phong trào cách mạng, phát huy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, hoàn thành tốt nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc.

 

Đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (thứ 2 từ trái sang) trao đổi với các đại biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Pưh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đ.T
Đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (thứ 2 từ trái sang) trao đổi với các đại biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Pưh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đức Thụy


Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ngành Tuyên giáo tiếp tục góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới tư duy lý luận, xây dựng Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các phong trào quần chúng sâu rộng thực hiện đường lối của Đảng.

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành Tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình đất nước, nhất là giúp Nhân dân ta vượt qua cơn “chấn động chính trị” toàn cầu trong những năm 1989-1991, khi mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ; cuộc khủng hoảng tài chính khu vực những năm 1997-1998; cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới những năm 2008-2009 và hiện nay là đại dịch Covid-19 toàn cầu, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng hợp lý để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, khẳng định vai trò, vị thế và uy tín của đất nước trong khu vực và trên thế giới.

Những kết quả nổi bật

Tại Gia Lai, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020), công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã đạt những kết quả nổi bật, góp phần ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh. Cụ thể là: Công tác tuyên giáo đã góp phần tích cực vào việc tạo ra khí thế phấn khởi, khích lệ toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị các cấp, nâng cao lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội... Đã kịp thời hướng dẫn và tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị lớn như: Triển khai học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức thành công các ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện lớn của tỉnh...

 

Trong 5 năm (2015-2020), ngành Tuyên giáo đã tham mưu ban hành nhiều công văn, hướng dẫn, kế hoạch tuyên truyền các nội dung trọng tâm về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng, củng cố quốc phòng-an ninh; thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền đấu tranh phòng-chống các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và các quan điểm sai trái; tuyên truyền phòng-chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên… Các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có ý nghĩa quan trọng, nhạy cảm; các vụ, việc được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm được chú ý chỉ đạo tuyên truyền đúng định hướng chính trị.


Công tác tuyên giáo đã chủ động nắm bắt, dự báo và phân tích diễn biến tình hình tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân, nhất là những thời điểm có các sự kiện lớn của đất nước cũng như của tỉnh tác động đến tư tưởng của Nhân dân, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh nông thôn, tình hình an ninh chính trị trước, trong và sau các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh... Toàn ngành đã chủ động hơn trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cùng với đó, ngành Tuyên giáo đã chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện và sơ-tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên lĩnh vực công tác tư tưởng, lý luận chính trị, tuyên truyền, báo chí, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng; tổ chức thành công các cuộc thi tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Krong, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người và các cuộc thi giảng viên lý luận chính trị giỏi, báo cáo viên giỏi các cấp…

 

Tập huấn lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng cơ sở. Ảnh: Phương Linh
Tập huấn lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng cơ sở. Ảnh: Phương Linh


Hình thức, phương pháp, nội dung công tác tuyên giáo ngày càng phong phú hơn. Các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền miệng, phát thanh-truyền hình, báo chí-xuất bản, văn hóa-văn nghệ, nhất là tuyên truyền trên mạng xã hội... đã phát huy tác dụng tốt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, cung cấp thông tin, đặc biệt cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được chú trọng theo hướng nâng cao chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020 vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Phương châm toàn Đảng làm công tác tư tưởng triển khai thực hiện chưa tốt, một số cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên còn xem nhẹ công tác tuyên giáo. Sự phối-kết hợp giữa các lực lượng làm công tác tuyên giáo chưa đồng bộ. Chất lượng, hiệu quả và độ nhạy cảm chưa cao; công tác nắm bắt tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân chưa kịp thời, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Thời gian đến, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đứng trước những thuận lợi mới nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, ngành Tuyên giáo cần tập trung tham mưu thực hiện tốt một số nhiệm vụ, cụ thể là:

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân những thành tựu của Đảng ta qua 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trước mắt, đẩy mạnh tuyên truyền phục vụ đắc lực Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tham mưu xây dựng kế hoạch để triển khai tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tạo sự nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao ý chí quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội; ổn định an ninh chính trị, xây dựng quốc phòng-an ninh; thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, biên giới, lãnh thổ; giáo dục chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào dân tộc; xây dựng phong trào, nuôi dưỡng, mở rộng, phát triển phong trào thi đua yêu nước; giáo dục đạo đức, xây dựng nhân cách, lối sống trong Đảng, trong xã hội theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên...

Thứ ba, chú trọng đổi mới công tác nghiên cứu, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hình thức trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện nền nếp, có hiệu quả việc bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Thứ tư, đổi mới công tác tư tưởng, tăng cường hướng về cơ sở và phù hợp với từng đối tượng cụ thể; kết hợp thông tin hai chiều, nhất là thông tin từ cơ sở để đánh giá đúng tư tưởng, tâm trạng xã hội, đồng thời có giải pháp định hướng tuyên truyền, thông tin nhanh chóng đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Kịp thời phản ánh và định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Thứ năm, tăng cường củng cố, kiện toàn đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo theo hướng nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Chú trọng đổi mới hình thức, nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo sao cho phù hợp với các đối tượng cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

 LÊ PHAN LƯƠNG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Nguồn:http://baogialai.com.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Bản đồ
Thống kê
Hôm nay : 46
Hôm qua : 2.508
Tháng 10 : 55.622
Tháng trước : 100.280
Năm 2020 : 1.030.268
Năm trước : 385.540
Tổng số : 1.415.808