Chánh văn phòng

Phạm Văn Căn

Chuyên Môn:

ĐHSP Ngữ văn

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Điều hành chung mọi hoạt động của Văn phòng, xây dựng các chương trình, kế hoạch tham mưu lãnh đạo Sở triển khai các hoạt động của cơ quan, của ngành; đôn đốc hoạt động của cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện chương trình, kế hoạch của Sở; kiểm soát thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính, tham mưu lãnh đạo Sở xử lý văn bản đến; xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, nền nếp; đảm bảo vệ sinh, môi trường, cảnh quan khuôn viên trụ sở làm việc.

Theo dõi dự toán, quyết toán, kế toán hành chính của cơ quan Sở. 

Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về ngành; tham mưu đầu mối trong công tác quan hệ với các cơ quan báo chí theo Quy chế phát ngôn của Sở.

Điện Thoại:

0914124954

Email:

canpv.sgddt@gialai.gov.vn

 

Phó Chánh văn phòng

Nguyễn Đăng Đính

 

Chuyên Môn:

Thạc sĩ CNTT

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Giúp Chánh Văn phòng trong công tác điều hành, quản lý chung; giải quyết một số công việc khi Chánh Văn phòng ủy quyền.

Phụ trách công tác ứng dụng Công nghệ thông tin trong toàn ngành và cơ quan Sở, tin học hóa công tác quản lý tại cơ quan Sở; xây dựng, điều hành và duy trì hoạt động Website của Sở, xây dựng, quản lý mạng nội bộ của cơ quan Sở; bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác công nghệ thông tin toàn ngành; kiểm duyệt thông tin đăng tải trên Website của Sở.

Xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết và các báo cáo tổng hợp của ngành.

Điện Thoại:

0914096329

Email:

dinhnd.sgddt@gialai.gov.vn

 

 

Chuyên Viên

Võ Văn Hải

AnhHai(1).jpg

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Triết học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Đảm nhiệm công tác báo cáo, tổng hợp các hoạt động của ngành: Báo cáo định kỳ (tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm) và các báo cáo đột xuất nhỏ về thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Sở và của ngành.

Trực tiếp làm công tác thi đua - khen thưởng, giúp việc cho lãnh đạo Văn phòng trong các cuộc họp liên quan đến công tác thi đua - khen thưởng và chịu trách nhiệm cung cấp hiện vật và thanh quyết toán kinh phí khen thưởng, hiện vật khen thưởng toàn ngành. 

Giúp lãnh đạo Văn phòng xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan Sở.

Điện Thoại:

0982534153

Email:

haivv.sgddt@gialai.gov.vn