Chánh văn phòng

Lê Thanh Thảo

Chuyên Môn:

Thạc sĩ Toán

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Phụ trách chung, quản lý điều hành công việc của Văn phòng; giúp Giám đốc tổng họp, đánh giá tình hình hoạt động của cơ quan Sở và toàn ngành; tham mưu cho Lãnh đạo Sở điều phối hoạt động của các phòng CMNV Sở theo chương trình kế hoạch; thực hiện công tác hành chính, quản trị đối với hoạt động cơ quan Sở; công tác cải cách hành chính; thi đua - khen thưởng.

Điện Thoại:

0269.3715811; 0983451679

Email:

thaolt.sgddt@gialai.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng

Trương Thị Tùng

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Giúp Chánh Văn phòng phụ trách công tác công tác thi đua - khen thưởng; công tác văn thư - lưu trữ; công tác dân vận; văn hóa-văn nghệ thể dục thể thao của cơ quan Sở.

Điện Thoại:

 

Email:

trungtt.sgddt@gialai.gov.vn

Chuyên Viên

Hồ Đình Thanh

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Địa lý

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Theo dõi, xây dựng văn bản tham mưu về công tác nghiên cứu khoa học, công tác tuyên truyền, thi đua - khen thưởng và các lĩnh vực khác thuộc chức 5 năng của Văn phòng; công tác tuyên truyền; các chương trình học bổng của ngành; xây dựng các báo cáo tháng, quý, năm, sơ kết, tổng kết của cơ quan và của ngành theo quy định

Điện Thoại:

0269.3830098

Email:

thanhhd.sgddt@gialai.gov.vn

 Chuyên Viên

Lê Vĩnh Lợi

AnhLoi.jpg

Chuyên Môn:

Cử nhân Thể dục

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, xây dựng văn bản tham mưu về: Công tác xây dựng đời sống văn hóa; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác chuẩn "An toàn về ANTT"; vệ sinh, môi trường, cảnh quan, khuôn viên trụ sở làm việc

Điện Thoại:

0914013831

Email:

loilv.sgddt@gialai.gov.vn

Chuyên viên

Phan Thị Hương

 

Chuyên môn:

Đại học Tin học

Lĩnh vực phụ trách:

Theo dõi, tham mưu xây dựng văn bản về công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của Sở GDĐT. Theo dõi, thực hiện công tác kỹ thuật, đảm bảo sự hoạt động của các loại máy móc phục vụ chuyên môn, hội họp, sinh hoạt trong cơ quan Sở

Điện thoại:

0269.3830098

Email:

huongpt.sgddt@gialai.gov.vn

 Chuyên Viên

Võ Nguyên Lộc

Chuyên Môn:

Thạc sỹ quản lý giáo dục

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Công tác cải cách hành chính

Điện Thoại:

0964151276

Email:

locvn.sgddt@gialai.gov.vn