Trưởng phòng

Cao Văn Hiếu

AnhHieu.jpg

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Toán

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Phụ trách chung.

- Xây dựng kế hoạch biên chế, tuyển dụng, hợp đồng lao động, phân công công tác, tập sự, thuyên chuyển, điều động, biệt phái, nghỉ việc của công chức, viên chức và chuyển đổi vị trí công tác.

- Tổng hợp, báo cáo số liệu công chức, việc chức, công tác tổ chức cán bộ; cập nhật chương trình quản lý nhân sự (PMIS) đối với công chức, viên chức cơ quan Sở và các đươn vị trực thuộc.

Điện Thoại:

0269.3821141

Email:

hieucv.sgddt@gialai.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng

H'Mer

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Ngữ văn

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tham quan học tập đối với công chức, viên chức cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc ở trong và ngoài nước;

- Bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, nâng ngạch đối với công chức; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, chuyển, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

- Theo dõi, tổng hợp xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức cơ quan sở và các đơn vị trực thuộc.

Điện Thoại:

0269.3821141

Email:

mer.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Trương Quý Sửu

Chuyên Môn:

 

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

0269.3821141

Email:

suutq.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Võ Nguyên Lộc

Chuyên Môn:

 

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

0269.3821141

Email:

locvn.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Bùi Phạm Anh Triết

Chuyên Môn:

 

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

0269.3821141

Email:

trietbpa.sgddt@gialai.gov.vn