Trưởng Phòng

Phạm Thanh Hà

AnhHa(1).jpg

Chuyên Môn:

Cử nhân Tin học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Phụ trách khảo thí

Điện Thoại:

02693.828561

Email:

hapt.sgddt@gialai.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Đăng Đính

 

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Tin học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Khảo thí

Điện Thoại:

0914.096.329

Email:

dinhnd.sgddt@gialai.gov.vn

 

 

Chuyên Viên

Tô Toàn Khanh

Chuyên Môn:

Cử nhân Lịch sử

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

02693.828561

Email:

khanhtt.sgddt@gialai.gov.vn

 

 

Chuyên Viên

Đỗ Thị Bạch Tuyết

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Tin học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

02693.828561

Email:

tuyetdtb.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Phạm Đức Mạnh

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Toán

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

02693.828561

Email:

manhpd.sgddt@gialai.gov.vn

 

 Chuyên Viên

Đồng Ánh Dương

 

Chuyên Môn:

Tin học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

02693.828561

Email: