Trưởng phòng

 Phạm Đức Huệ

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Kinh tế

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Phụ trách chung

Điện Thoại:

 02693.826873

Email:

huepd.sgddt@gialai.gov.vn

Chuyên Viên

Lê Công Sự

Chuyên Môn:

Cử nhân Tin học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

02693.826873

Email:

sulc.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Hoàng Đức Thọ

Chuyên Môn:

Đại học Tin học

Thạc sỹ Hành chính công

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

02693.826873

Email:

thohd.sgddt@gialai.gov.vn

Chuyên Viên

Nguyễn Tấn Minh

 

Chuyên Môn:

Đại học Kinh tế

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

02693.826873

Email:

minhnt.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Nguyễn Thị Dung Chi

 

Chuyên Môn:

Đại học Kế toán

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

02693.826873

Email:

chintd.sgddt@gialai.gov.vn

​​

Chuyên Viên

Nguyễn Thị Hoa

 

Chuyên Môn:

Đại học Kế toán

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 

Điện Thoại:

02693.826873

Email:

hoant.sgddt@gialai.gov.vn