Trưởng phòng

Hà Ngọc

AnhDu.jpg

Chuyên Môn:

Toán

Trình độ:

Thạc sĩ Toán

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Tham mưu giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, hoạt động chuyên môn về lĩnh vực chuyên ngành được phân công phụ trách, thuộc các lĩnh vực: Giáo dục Trung học; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Đề án ngoại ngữ; thiết bị dạy học; chỉ đạo công tác chuyên môn Toán và triển khai chuyên môn nhóm môn KHTN

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các nội dung tham mưu chỉ đạo thực hiện lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được phân công phụ trách.

Điện Thoại:

02693821650

Email:

hangocdugialai@gmail.com

 P.Trưởng Phòng

Lữ Đình Dưỡng

AnhDuong.jpg

Chuyên Môn:

Kỷ sư Điện tử - Tin học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

1. Giúp trưởng phòng phụ trách và thực hiện một số lĩnh vực về công tác chuyên môn, chuyên ngành, cụ thể:

- Phụ trách quản lý các lĩnh vực: Giáo dục thường xuyên; Giáo dục thể chất, hoạt động thể dục thể thao; an toàn giao thông; dạy thêm, học thêm.

- Tham mưu: Công tác xã hội học tập suốt đời; công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; công tác khuyến học, khuyến tài.

- Triển khai: Thực hiện mục tiêu, quy chế chuyên môn của các cơ sở giáo dục GDTX; triển khai chuyên môn nhóm môn Công nghệ và Nghệ thuật.

- Theo dõi, báo cáo: Hoạt động các trung tâm GDTX, Trung tâm ngoại ngữ và tin học và cơ sở GDTX.

2. Được Trưởng phòng Ủy quyền ký duyệt văn bản thuộc lĩnh vực theo dõi, phụ trách trách trước khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở và Trưởng phòng về nội dung, thể thức, tính pháp lý của văn bản được ủy quyền ký duyệt và nhiệm vụ được phân công. Khi ban hành Văn bản được ủy quyền này phải gửi cho Trưởng phòng biết, theo dõi.

3. Nhiệm vụ khác: Thực hiện các nhiệm vụ về công tác đảng do Đảng ủy Sở GDĐT giao

Điện Thoại:

0914.234816

Email:

duongld.sgddt@gialai.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Võ Văn Hải

 

Chuyên Môn:

Chuyên môn: Thạc sỹ Triết học

 

Lĩnh Vực Phụ Trách:

1. Giúp trưởng phòng phụ trách và thực hiện một số lĩnh vực về công tác chuyên môn, chuyên ngành, cụ thể:

- Phụ trách quản lý các lĩnh vực: Giáo dục dân tộc; công tác y tế trường học; công tác dân số, gia đình và trẻ em; phòng chống tai nạn thương tích; giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên; Tài liệu giáo dục địa phương cấp trung học.

- Tham mưu: Chỉ đạo công tác chuyên môn Giáo dục công dân.

- Triển khai: Công tác tư vấn học đường; triển khai chuyên môn nhóm môn KHXH; khen thưởng và xử lý kỷ luật học sinh trung học.

- Theo dõi, báo cáo: Các lĩnh vực phụ trách; công việc liên quan trực tiếp đến cấp trung học cơ sở, các môn khoa học xã hội; lập kế hoạch tuần, tháng, quý, năm.

2. Được Trưởng phòng Ủy quyền ký duyệt văn bản thuộc lĩnh vực theo dõi, phụ trách trước khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở và Trưởng phòng về nội dung, thể thức, tính pháp lý của văn bản được ủy quyền ký duyệt và nhiệm vụ được phân công. Khi ban hành Văn bản được ủy quyền này phải gửi cho Trưởng phòng biết, theo dõi.

Điện Thoại:

 

Email:

 

Chuyên Viên

Siu H'Noan

 

Chuyên Môn:

Cử nhân Ngữ văn

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Tham mưu: Lĩnh vực Giáo dục dân tộc cấp trung học.

- Triển khai: Chất lượng Giáo dục dân tộc; công tác dạy học tiếng dân tộc cấp trung học; công tác dân số, gia đình và trẻ em.

- Theo dõi, báo cáo: Thực hiện báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Vụ GDDT; đầu mối các nội dung liên quan về lĩnh vực GDDT; hoạt động của các trường các trường nội trú, bán trú cấp trung học.

 

Điện Thoại:

 

Email:

noansh.sgddt@gialai.gov.vn

Chuyên Viên

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chuyên Môn:

Tiếng Anh

Trình độ:Thạc sĩ Tiếng Anh

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Tham mưu: Chỉ đạo công tác chuyên môn Tiếng Anh; Đề án ngoại ngữ quốc gia trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai: Công tác bồi dưỡng chuyên môn và các mô đun theo CT GDPT 2018; công tác chuyển trường học sinh trung học; công tác sinh hoạt chuyên môn.

- Theo dõi, báo cáo: Theo dõi hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ và tin học; thực hiện báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Vụ GDTrH và các ngành liên quan; đầu mối kiểm tra chuyên môn cấp trung học; đầu mối tài liệu giáo dục địa phương cấp THPT kiêm thư ký Ban biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp THPT; thư ký Hội thi GVDG cấp trung học; thư ký các cuộc họp phòng; tổ trưởng tổ công đoàn.

Điện Thoại:

 

Email:

 

Chuyên Viên

Nguyễn Trà Giang

Chuyên Môn:

Lịch sử

Trình độ:Cử nhân Lịch sử

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Tham mưu: Chỉ đạo công tác chuyên môn Lịch sử.

- Triển khai: Công tác giáo dục chính trị cho học sinh, sinh viên; lồng ghép phổ biến pháp luật, đạo đức trong dạy và học cho học sinh, sinh viên; phối hợp với Tỉnh đoàn hướng dẫn, theo dõi hoạt động của Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM; phòng chống đuối nước, giải bơi học sinh; triển khai chuyên môn Lịch sử và Địa lí.

- Theo dõi, báo cáo: Thực hiện báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Vụ GDCT&CTHSSV và các ngành liên quan; thư ký HSSV với ý tưởng khởi nghiệp; thư ký Hội thi GV TPT Đội giỏi; đầu mối tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS; hoạt động giáo dục kỹ năng sống.

Điện Thoại:

 

Email:

 

Chuyên Viên

Phạm Thị Ngọc Thanh

 

 

Chuyên môn tin học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Tham mưu công tác: Công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao, văn nghệ; công tác dạy thêm, học thêm; công tác an toàn giao thông; công tác huy động học sinh đến trường, duy trì sĩ số học sinh cấp trung học; triển khai chuyên môn nhóm KHTN và  môn Tin học; phối hợp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý cấp trung học.

- Theo dõi, báo cáo: Số liệu học sinh trung học; hệ thống SMAS; thực hiện công tác báo cáo Vụ GDTC và các ngành liên quan theo quy định; thư ký Ban biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS.

Điện Thoại:

 

Email:

 

Chuyên Viên

Vũ Đình Nhu


 

Chuyên Môn:

GDQP - AN

Trình độ:Cử nhân

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Tham mưu: Chỉ đạo công tác chuyên môn giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Triển khai: Quản lý và sử dụng thiết bị giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Hỗ trợ: Xây dựng, củng cố công tác tự vệ cơ quan Sở; công tác diễn tập phòng thủ của các địa phương cho lãnh đạo Sở; trong các công tác tổ chức các hoạt động của Phòng.

- Theo dõi, báo cáo: Thực hiện báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Vụ GDQPAN, Hội đồng GDQPAN.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điện Thoại:

 

Email:

 

 

Chuyên Viên

Đỗ Thị Xuân Hương


Chuyên Môn:

Sinh học

Trình độ:Thạc sĩ Sinh học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Tham mưu: Chỉ đạo công tác chuyên môn Sinh học và Công nghệ (nông nghiệp).

- Triển khai: Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh; triển khai chuyên môn Hóa học; công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cấp trung học; Công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh trung học; công tác y tế trường học; công tác giáo dục môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.

- Theo dõi, báo cáo: Thư ký hoạt động nghiên cứu KHKT; thực hiện công tác báo cáo theo quy định.

Chuyên Viên

Huỳnh Ngọc Thiết

Chuyên Môn:

Cử nhân Hóa học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Tham mưu: Chỉ đạo công tác chuyên môn Hóa học (cấp THCS).

- Triển khai: Công tác chuyên môn đối với các cơ sở GDTX; triển khai chuyên môn KHTN.

- Theo dõi, báo cáo: Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; thực hiện báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Vụ GDTX; phối hợp theo dõi số liệu học sinh; hoạt động tư vấn du học; kế hoạch giáo dục nhà trường cấp THCS; kế hoạch giáo dục của các cơ sở GDTX công lập.

Điện Thoại:

0269 3826874

Email:

thiethn.sgddt@gialai.gov.vn