Trưởng Phòng

Nguyễn Thị Phương Huệ

AnhHue.jpg

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Phổ cập GDMN, chuẩn quốc gia, các dự án Bộ chuẩn đánh giá trẻ 5 tuổi, chương trình GDMN mới

Điện Thoại:

0935.077759

Email:

huentp.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Chu Thị Bắc

AnhBac(1).jpg

Chuyên Môn:

Cử nhân khoa học GDMN

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Giáo dục mầm non

Điện Thoại:

0945800068

Email:

bacct.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Nguyễn Thị Thanh Hoa

AnhBac(1).jpg

Chuyên Môn:

Cử nhân khoa học GDMN

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Giáo dục mầm non

Điện Thoại:

0978170689

Email:

hoantt.sgddt@gialai.gov.vn