Trưởng Phòng

Phạm Văn Căn

Chuyên Môn:

ĐHSP Ngữ văn

Lĩnh Vực Phụ Trách:

 Phụ trách chung, ngoài ra còn trực tiếp đảm nhiệm các công việc sau đây:

- Cùng với công chức của phòng giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động thuộc lĩnh vực công tác GDTX&GDCN trên phạm vi toàn tỉnh;