Trưởng Phòng

Phạm Quốc Đăng

AnhDang.jpg

Chuyên Môn:

ĐHSP Toán

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Phụ trách chung, giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tất cả các hoạt động Giáo dục thường xuyên và Giáo dục chuyên nghiệp trên phạm vi của tỉnh;

- Theo dõi, quản lý, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động giáo dục và đào tạo của Trung tâm GDTX cấp tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh;

- Trực tiếp phụ trách, tham mưu cho các cấp lãnh đạo, tổ chức, hướng dẫn, triển khai thực hiện các Đề án của Chính phủ và Chương trình triển khai thực hiện Đề án của tỉnh; Tham gia, theo dõi các chương trình thực hiện các đề án, dự án khác liên quan đến lĩnh vực GDTX&GDCN.

Điện Thoại:

0914.033109

Email:

dangpq.sgddt@gialai.gov.vn

 

P.Trưởng Phòng

Lữ Đình Dưỡng

AnhDuong.jpg

Chuyên Môn:

Kỷ sư Điện tử - Tin học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Phụ trách lĩnh vực Giáo dục chuyên nghiệp; giúp trưởng phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động Giáo dục chuyên nghiệp;

- Theo dõi, quản lý, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động giáo dục và đào tạo, hoạt động phong trào của các trường chuyên nghiệp: Phân hiệu đại học, trường Cao đẳng sư phạm trên địa bàn của tỉnh;

- Phụ trách quản lý, chỉ đạo hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học; hoạt động liên kết đào tạo tại các cơ sở GDCN và GDTX trên phạm vi của tỉnh.

Điện Thoại:

0914.234816

Email:

duongld.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Nguyễn Phan Trúc

Truc.png

Chuyên Môn:

ĐHSP Ngữ văn

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Giúp trưởng phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động Giáo dục thường xuyên trên phạm vi của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

- Theo dõi, quản lý, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động giáo dục và đào tạo về giáo dục thường xuyên đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm học tập cộng đồng;

- Trực tiếp phụ trách và tham mưu chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng chính trị, bồi dưỡng chuyên môn định kỳ và bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ CBQL và giáo viên các cấp; các hoạt động phong trào, chủ điểm về GDTX; công tác dạy tiếng Dân tộc.

- Phụ trách và làm đầu mối tổng hợp, báo cáo công tác phổ cập giáo dục-xóa mù chữ của tỉnh.

Điện Thoại:

0916042259

Email:

trucnp.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Trương Thị Tùng

AnhTung(1).jpg

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động giáo dục và đào tạo của các Trung tâm Ngoại ngữ, tin học (công lập và tư thục); tham gia các hoạt động về chuyên môn đối với nội dung liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ.

- Phụ trách xử lý và theo dõi công tác chuyển trường, chuyển hệ; quản lý theo dõi cấp số học bạ, hồ sơ chuyên môn đối với các lớp GDTX các cấp.

Điện Thoại:

0935789777

Email:

tungtt.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

H'Mer

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Ngữ văn

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Theo dõi, quản lý, kiểm tra thực hiện các hoạt động giáo dục và đào tạo của Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp phục trách và tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dạy và học tiếng dân tộc. Tham gia bồi dưỡng chuyên môn và thường xuyên cho đội ngũ CBQL, GV các cấp; và các hoạt động phong trào, chủ điểm và GDTX.

- Thực hiện công tác hành chính của phòng; công tác Lưu trữ; quản lý hồ sơ, tài liệu chuyên môn của phòng; tham mưu đề xuất, lập kế hoạch dự trù kinh phí, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ các lớp bồi dưỡng, tập huấn, hội thi, hội thảo,… và phục vụ cho hoạt động chung của phòng.

Điện Thoại:

0986486428

Email:

mer.sgddt@gialai.gov.vn