Trưởng Phòng

Trần Thị Thu Hà

Chuyên Môn:

Thạc sĩ Giáo dục học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Phụ trách chung.

- Đảm nhiệm các công tác về xây dựng các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, tổ chức thực hiện, theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng của công tác chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục;

- Đảm nhiệm các công tác về xây dựng các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, tổ chức thực hiện, theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục;

- Xây dựng các loại báo cáo thuộc lĩnh vực công tác trên theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điện Thoại:

0914151175

Email:

hattt.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Tô Toàn Khanh

AnhKhanh.jpg

Chuyên Môn:

Cử nhân Sử

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Đảm nhiệm các công tác trong việc hướng dẫn, theo dõi hoạt động của Đoàn TNCS HCM, Hội LHTN, Đội TNTP HCM trong các cơ sở giáo dục. Tổng hợp, thống kê công tác phát triển Đảng, Đoàn, Đội trong học sinh, sinh viên;

- Đảm nhiệm các công tác về Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và an ninh học đường; an toàn giao thông; tư vấn tâm lý học đường cho học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ của phòng và thực hiện công tác lưu trữ theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng các loại báo cáo thuộc lĩnh vực công tác trên theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Theo dõi cập nhật trang thông tin điện tử của Phòng trong cổng Thông tin điện tử của ngành Giáo dục và Đào tạo;

- Theo dõi công văn đi, công văn đến và Thư ký các cuộc họp của Phòng.

Điện Thoại:

0949601695

Email:

khanhtt.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Lê Vĩnh Lợi

AnhLoi.jpg

Chuyên Môn:

Cử nhân Thể dục

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Đảm nhiệm các công tác về triển khai kế hoạch các kỳ hội thao, hội diễn về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao toàn ngành (Hội khỏe phù đổng, Đại hội thể dục thể thao...);

- Đảm nhiệm các công tác về hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết đánh giá việc thực hiện các chủ trương của Nhà nước trong ngành giáo dục và đào tạo về lĩnh vực: công tác dân số, gia đình và trẻ em; công tác giáo dục môi trường...;

- Đảm nhiệm các công tác về xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác Y tế học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;

- Tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình, tổ chức tư vấn... có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Phòng;

- Xây dựng các loại báo cáo thuộc lĩnh vực công tác trên theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điện Thoại:

0914013831

Email:

loilv.sgddt@gialai.gov.vn