Giám Đốc:

Huỳnh Minh Thuận

AnhThayThuan(2).jpg

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Toán

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Giám đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo, chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của cơ quan theo chế độ thủ trưởng. Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ, Thanh tra giáo dục, Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng, chủ tài khoản. Phụ trách các địa bàn huyện, thành phố: Pleiku, Chư Păh, Ia Grai, Đak Đoa, Chư Prông, Đức Cơ.

Điện Thoại:

0269 3824249

Email:

thuanhm.sgddt@gialai.gov.vn; huynhminthuan@gialai.edu.vn

 

Phó Giám Đốc:

Lê Duy Định

AnhThay Dinh.jpg

Chuyên Môn:

Cử nhân vật lý

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác: Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Giáo dục trung học, Chính trị tư tưởng, Giáo dục dân tộc. Phụ trách các địa bàn huyện, thị: AyunPa, Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Chư Sê, Chư Pứh.

Điện Thoại:

0269 3821651

Email:

dinhld.sgddt@gialai.gov.vn; leduydinh@gialai.edu.vn

 

Phó Giám Đốc:

Bùi Khoa Nghi

AnhCoNghi(1).jpg

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Thường xuyên và Giáo dục chuyên nghiệp. Phụ trách các địa bàn huyện, thị: An Khê, Kbang, Đak Pơ, Kông Chro, Mang Yang.

Điện Thoại:

0269 3720079

Email:

nghibk.sgddt@gialai.gov.vn; buikhoanghi@gialai.edu.vn